Konkurs naukowy z okazji 500-lecia Reformacji

Dla uczczenia przypadającej w 2017 roku 500. rocznicy Reformacji Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. Jerzy Samiec ogłosił 31 października 2015 r. konkurs na najlepsze monografie naukowe na temat Reformacji protestanckiej i jej spuścizny.

Do konkursu dopuszczone będą monografie naukowe napisane w języku polskim, w tym prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne, w szczególności z zakresu historii nowożytnej, historii sztuki, filologii polskiej i obcej, teologii, filozofii, pedagogiki i prawa, prezentujące stan badań nie wcześniejszy niż z roku 2012, których głównym przedmiotem są zagadnienia Reformacji protestanckiej i jej spuścizny.

Monografie mogą zgłaszać ich autorzy, parafie, inne osoby prawne, a także osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego, jeśli wcześniej uzyskali zgodę autora pracy.

Prace będzie oceniać pięcioosobowa Komisja powołana przez Biskupa Kościoła. Komisja dokona wyboru pięciu najlepszych prac magisterskich i jednej monografii. Autorzy nagrodzonych prac magisterskich otrzymają nagrodę w wysokości 3000 zł, a autor monografii w wysokości 10 000 zł.

Konkurs trwa do 31 grudnia 2016 r., a jego wyniki zostaną podane w drugiej połowie 2017 r.

Pracę należy przesłać na adres:
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
Ul. Miodowa 21
00-246 Warszawa
Z dopiskiem: Konkurs monografie

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć
– dwa egzemplarze papierowe pracy
– plik elektroniczny nagrany na płytę CD, dołączony do egzemplarzy papierowych
– zwięzłe streszczenie pracy w wersji elektronicznej nagrane z plikiem głównym
– recenzje (wystarczą kserokopie potwierdzone za zgodność)
– pisemne oświadczenie dołączone do zgłoszenia.

Regulamin konkursu

Wzór oświadczenia