Litwin pokieruje Biblioteką Jana Łaskiego w Emden

1 listopada br. pastor Kestutis Daugirdas obejmie kierownictwo nad Biblioteką Jana Łaskiego w Emden (Johannes-a-Lasco-Bibliothek) uznawaną za najważniejszą na świecie bibliotekę reformowanego protestantyzmu. Pochodzący z Litwy Daugirdas zastąpi Mariusa Lange van Ravenswaay, który przechodzi w stan spoczynku.

Daugirdas pochodzi z Kowna (Kaunas). Teologię ewangelicką studiował we Frankfurcie nad Menem oraz w Moguncji. Na duchownego ewangelicko-reformowanego został ordynowany na Litwie. Równolegle pracował naukowo m.in. w Instytucie Historii Europejskiej im. Leibniza w Moguncji. W 2007 obronił pracę doktorską o Andrzeju Wolanie, przywódcy litewskich ewangelików reformowanych, a w 2016 r. uzyskał habilitację na podstawie monografii o percepcji socynian w europejskich środowiskach protestanckich. Daugirdas dużo publikuje na temat polsko-litewskich dziejów reformacji i XVI-wiecznej orto- i heterodoksji. W przygotowaniu jest książka o Ugodzie Sandomierskiej.

Ks. Daugridas jest także współpracownikiem europejskiego projektu naukowego Controversia et Confessio, którego celem jest cyfrowa dokumentalizacja tekstów źródłowych, dotyczących konfesjonalizacji i tworzenia się ksiąg wyznaniowych okresu reformacji.

Biblioteka w Emden to nie tylko gigantyczny i unikalny księgozbiór, zasoby muzealne, ale również placówka naukowa. Nowy dyrektor zapowiedział stworzenie projektu digitalizacji korespondencji i druków z czasów reformacji, w tym także map astronomicznych, które mogłyby być porównywane ze współczesnymi mapami międzynarodowych agencji kosmicznych udostępnianymi w Internecie.

Wraz z wyborem ks. Daugirdasa biblioteka otrzymuje europejski i światowy horyzont – powiedział ks. dr Martin Heimbucher, prezydent Kościoła ewangelicko-reformowanego w Niemczech.

W zbiorach Biblioteki Jana Łaskiego znajdują się publikacje z obszaru teologii reformowanej. Biblioteka może się poszczycić ponad 160 tys. tytułów, a najstarsze zbiory pochodzą z 1559 r.

Placówka powstała w 1995 r. w ruinach zniszczonego w 1943 r. Wielkiego Kościoła w Emden. Ze względu na trudności finansowe 2008-2009 biblioteka była zamknięta i dzięki programowi pomocowemu Kościoła Ewangelickiego Niemiec (EKD) została ponownie otworzona w lutym 2010 r. Nazwa biblioteki związana jest z polskim teologiem reformowanym Janem Łaskim, który przeprowadzał i nadzorował reformację we wschodniej Fryzji.